Totale omzet huisartsenpraktijken stijgt maar rendement daalt

De totale omzet van huisartspraktijken steeg van 1,7 miljard euro in 2005 tot 2,45 miljard euro in 2015. Echter, het rendement is tussen 2005 en 2015 gedaald van 47 naar 40 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Momenteel zijn er geen recentere cijfers maar er mag verondersteld worden dat dit anno 2018 niet is veranderd.

Er zijn maatregelen die genomen zijn maar die jijzelf ook kunt nemen om het rendement in de praktijk te verbeteren zoals:

1.Maatregelen voor minder bureaucratie en administratieve lasten

Artsen zijn gemiddeld 40 procent van hun werkweek bezig met administratie en besteden hierdoor minder tijd aan hun patiënten. Onder de noemer Het Roer Gaat Om dragen huisartsen, huisartsenorganisaties, zorgverzekeraars, toezichthouders en overheid samen oplossingen aan voor onder meer het verminderen van de bureaucratie en de administratieve lasten.

Een overzicht van de afspraken die hierover gemaakt zijn vind je hier.

Per 1 maart van dit jaar zijn er weer 17 formulieren afgeschaft.

2,. Is er een goede verhouding in jouw praktijk tussen personeel en aantal patiënten?

Er zijn geen echte richtlijnen voor hoeveel fte assistentie een praktijk zou moeten hebben. Het Nza praktijkkostenonderzoek geeft wel gemiddelden weer. 213 huisartsen verspreid over kleine, middelgrote en grote praktijken hebben meegedaan aan het onderzoek. Hiermee geeft NZa aan dat het representatief is voor de huisartsenzorg in Nederland in het algemeen.

Je kunt hier checken of jouw praktijk daarvan afwijkt.

3. Zorg voor een OPTIMALE bezetting

Een praktijk dient meer op ‘het grote geheel’ afgestemd te worden, zodat de taken en verantwoordelijkheden van de diverse medewerkers over en weer beter verdeeld worden en er een meer soepele werkstroom ontstaat. Een simpel voorbeeld: de doktersassistente kan voor de praktijkondersteuner ook de bloeddruk meten.

Zo ontstaat een toename van efficiency en productiviteit, wat bijdraagt aan lagere kosten.

Lees er hier meer over.

4. De managementtaken in een huisartsenpraktijk zijn grofweg te verdelen in 5 categorieën: organisatie en beleid, kwaliteit, personeel, financieel en middelen.

Een huisarts, die wil voldoen aan alle eisen rond de tegenwoordige praktijkorganisatie en ook nog voldoende tijd over wil houden voor adequate patiëntenzorg, kan zich snel overbelast gaan voelen. Het inzetten van een praktijkmanager kan een oplossing bieden.

Een praktijkmanager kan ervoor zorgen dat je je weer volledig kan richten op de patiëntenzorg. Hiervoor zal in eerste instantie een budget vrijgemaakt moeten worden, maar de praktijk leert dat een goed functionerende praktijkmanager zichzelf meestal snel terugverdiend. Steeds meer zorgverzekeraars stimuleren huisartspraktijken om iemand aan te nemen voor praktijkmanagement door een vergoeding. Hier meer over dit onderwerp.

5. Laat jij ook geld liggen bij het declareren van een e-consult?

Huisartsen blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van de declaratiemogelijkheden voor e-consulten. Dit blijkt volgens kennisinstituut Nictiz uit de ‘Actieagenda e-consult bij de huisarts’. Toezichthouder NZA heeft per januari 2018 de mogelijkheden voor declaratie van e-consulten verruimd. Lees hier meer.

Overigens is het aan te raden om zo nu en dan het declaratiegedrag met de medewerkers te bespreken (wat wel/niet gedeclareerd wordt en waarom) en de declareerwijzer van de LHV te downloaden en indien relevant te bestuderen. De Declareerwijzer is een hulpmiddel bij het nemen van beslissingen over het declareren van contacten met patiënten of derden.

6. Volgens de laatst bekende cijfers zijn in 2015 voor 25 miljoen euro aan taken overgedragen van specialist naar huisarts.

Er wordt nu over veel kleinere normpraktijken nagedacht zodat er meer tijd per patiënt kan worden uitgetrokken.

Uit een recente proef van zorgverzekeraar VGZ die huisartsen met een kleinere praktijk laat werken, blijkt dat langere consulttijden leiden tot minder verwijzingen naar specialisten en grotere patiënttevredenheid. Hoog tijd om huisartsen meer tijd per patiënt te geven aldus de hoogleraren huisartsengeneeskunde. De normpraktijk per voltijds werkende huisarts is per 1 januari 2018 weliswaar verlaagd van 2168 naar 2095, maar deze daling is absoluut onvoldoende om zowel het extra werk als gevolg van de substitutie als van de gestegen werkdruk ten gevolge van de toename in kwetsbare thuiswonende ouderen en de toenemende complexe problematiek op te vangen.

7. In de eerste lijn worden steeds vaker taken van de tweede lijn overgenomen, zoals de zorg voor de chronisch zieken, voor- en nazorg bij operaties en palliatieve zorg.

De Rabobank verwacht dat de vraag naar zorg van de huisarts de komende jaren stijgt, terwijl het aanbod afneemt. Dit houdt in dat de werkdruk zal toenemen en huisartsen gebruik moeten maken van innovatie en grotere organisatievormen om alle patiënten te kunnen helpen. Nederland vergrijst de komende jaren sterk. Er is sprake van dubbele vergrijzing, wat betekent dat het aandeel ouderen stijgt en ouderen steeds ouder worden.

Zorg dat jouw praktijk hierop wordt ingericht zodat je optimaal kunt profiteren van de budgetten die hiervoor worden vrijgemaakt in het kader van de zorgvernieuwing. Daarbij kan je denken aan:

Versterking van de vitaliteit van de medewerkers door coaching, verhogen van het opleidingsniveau en zijinstroming (b.v. een praktijkondersteuner).

Inrichten van meerdere flexibele behandelkamers.

Product-, proces- en sociale innovaties. De huisarts wordt specialist chronisch zieken. Innovaties zorgen voor efficiëntere en effectievere bediening van patiënten, waardoor huisartsen op termijn meer patiënten kunnen bedienen.

8. Naast de administratieve handelingen aangaande patiëntenzorg, is er natuurlijk ook een debiteuren- en crediteurenadministratie. Dit zijn tijdrovende bezigheden die eenvoudig uit te besteden zijn. Wel vereist ook de administratie van een huisartsenpraktijk een specialist. Zo zijn er ontwikkelingen op het declaratiegebied die moeten worden toegepast. Daarnaast kan er uit de jaarcijfers allerlei conclusies worden getrokken die de praktijk verder helpen met de algehele bedrijfsvoering. Deze interpretatie van informatie kan alleen gedaan worden vanwege de kennis die een dergelijke specialist heeft op het gebied van ondernemerschap, bedrijfskunde en financieel management.

Wil u het rendement van uw praktijk verbeteren? Lupacompany kan hierbij helpen.
 

Lupacompany helpt u hierbij vanuit de kracht van de praktijk. Door richting te geven, een strategie te bepalen en te helpen met ontwikkelen, innovatie en de werkdruk te verlagen door het wegnemen van vervelende administratieve taken, zorgen wij ervoor dat de u minder stress ervaart, de patiënt meer en betere zorg krijgt en de administratie goed verloopt. 

Meer weten? Stuur ons een bericht, dan nemen we contact met je op.