Belastingplannen DGA 2024

8 maatregelen

Na een ingrijpend pakket wijzigingen naar aanleiding van het belastingplan voor het afgelopen jaar, hoef je als DGA minder te participeren op fiscale veranderingen in 2024. Zo blijft het Vpb tarief gelijk, maar wordt de dividenduitkering zwaarder belast. Wil je weten waar je nog meer mee te maken kunt krijgen? Nu de Tweede Kamer eind oktober -na een aantal wijzigingen- heeft ingestemd, kunnen we je bijpraten over de Belastingplannen voor het komende jaar. In dit artikel zetten we 8 maatregelen uit het Belastingplan 2024 op een rij.

1. Van 1 naar 2 Aanmerkelijk Belang tarieven

Vanaf 2024 komen er in box 2 van de inkomstenbelasting twee schijven, 24,5% en 31%. Voor het box 2-inkomen tot € 67.000 zal het tarief gelden van 24,5% per persoon. Is het box 2 inkomen hoger, dan wordt dit belast tegen een tarief van 31%.

2. Eenvoudiger schenken aan goede doelen

Per 1 januari 2024 wordt de giftenaftrek in de VPB afgeschaft voor giften tot € 100.000, maar moet het schenken aan goede doelen eenvoudiger worden voor bv’s. Terwijl aan de ene kant giftenaftrek in de vennootschapsbelasting vervalt, zullen giften die via de bv plaatsvinden aan de andere kant niet door de Belastingdienst aangemerkt worden als belast dividend. Aanvankelijk zou ook voor giften tot € 100.000 de aftrek vervallen, maar de Tweede Kamer stemde hier niet mee in. Het Belastingplan is hierin eind oktober door de Kamer gewijzigd.

3. Verlaging grens excessief lenen DGA

De grens voor excessieve leningen voor DGA’s wordt verlaagd van €700.000 naar €500.000. Dga’s moeten belasting betalen in box 2 van de inkomstenbelasting als hun schulden deze grens overschrijden. Ook deze maatregel is door de Tweede Kamer als amendement toegevoegd aan het Belastingplan. De verlaging moet de kosten compenseren voor de hierboven genoemde giftenaftrek voor schenkingen tot een ton.

4. Regelingen bedrijfsoverdracht veranderen 

Het kabinet wil de BOR en doorschuifregeling in aangepaste vorm voortzetten. Het overdragen van een bedrijf moet hiermee (makkelijker) mogelijk worden en blijven.

5. Aanpassen herinvesteringsreserve

Het kabinet wil ondernemers de mogelijkheid geven de herinvesteringsreserve in meer situaties te gebruiken. Met een herinvesteringsreserve kunnen ondernemers onder bepaalde voorwaarden belasting uitstellen wanneer ze een bedrijfsmiddel met winst verkopen (boekwinst).

6. Verlenging energie- en milieu-investeringsaftrek

De voorgenomen afschaffing van de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen per 1 januari 2024 gaat niet door. De regelingen worden verlengd tot 1 januari 2029. Het percentage van de EIA wordt wel verlaagd. Dit was 45,5% en wordt 40%.

7. Wijziging fiscale Fonds voor gemene rekening (fgr) transparant

Bespaar je op belasting door gebruik te maken van het Fonds voor gemene rekening? Per 2025 worden de fiscale regels voor het fgr gewijzigd: Het fonds moet dan fiscaal transparant worden, waardoor de waarde van een aandeel in het fonds tot het box 3 vermogen wordt gerekend.

8. Overdrachtsbelasting op nieuwe onroerende zaken via aandelentransacties (vanaf 2025)

Het kabinet wil 4% overdrachtsbelasting gaan heffen bij de overdracht van nieuwe onroerende zaken via aandelentransacties. Ondernemers betalen dan ongeveer evenveel belasting als bij directe levering van nieuwe onroerende zaken. Ondernemers kunnen al gestarte vastgoedprojecten aanmelden voor een overgangsregeling.

Voorbereid verder

Zoals gezegd moet de Eerste Kamer nog instemmen met de plannen, voordat deze definitief worden. Maar mogelijk wil je je beleid en prognoses vast afstemmen op de voorgenomen wijzigingen. Lupacompany helpt je daar graag bij.

belastingplannen dga

Meer weten over belastingplannen DGA?

Naast de voornemens hierboven, die specifiek op bedrijven van toepassing zijn, kun je als DGA de gevolgen ondervinden van meer algemene plannen, zoals verhogingen van accijns en de bpm op personenauto’s. Je leest hierover meer op het portaal dat de Rijksoverheid maakte voor burgers die willen weten welke belastingplannen er voorgenomen zijn voor 2024. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op. We helpen je graag vooruit.