Wetswijzigingen per 1 juli 2023

De stijgers, de dalers en de nieuwe binnenkomers

Na een lange lijst met wetswijzigingen voor ondernemers per 1 januari 2023, start de tweede helft van het jaar met wederom een flink aantal fiscale en juridische veranderingen. Per 1 juli gaan er nieuwe regels in die voelbaar zullen zijn voor particulieren, werkgevers en ondernemers. Hieronder zetten we de wijzigingen voor je op een rij. Is een maatregel relevant voor jou? Door hierop te klikken kun je er meer over lezen.

 

Stijging rente, loon en huurprijzen

Stijgingen 1 juli 2023

Wettelijke rente stijgt

Voor wie?
Particulieren, bedrijven en overheid die schulden hebben of eisen

Wat verandert?
Ga je geld lenen of ben je na 1 juli 2023 te laat met een betaling? Dan mag de schuldeiser een hoger rentepercentage vragen over het verschuldigde bedrag. Deze stijging geldt in drie segmenten:

  • Kredietschulden
    Eerder was wettelijk geregeld dat bedrijven maximaal 12 procent mochten innen op krediet. Nu is dat 14 procent.
  • Schulden door particulieren
    De rente op schulden op niet-handels transacties (tussen particulieren en bedrijven of overheidsinstellingen) stijgt naar 6%.
  • Schulden tussen bedrijven en overheid
    Op handelstransacties (transacties tussen bedrijven en/of overheidsinstellingen) mag vanaf 1 juli maximaal 12% rente in rekening worden gebracht.

Stijging minimumloon

Voor wie?
Werkgevers, werknemers met minimumloon en uitkeringsgerechtigden

Wat verandert?
Zoals ieder halfjaar, gaat ook per 1 juli het minimumloon omhoog. Dit keer is dat met 3%, naar € 1.995 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. AOW en WW-uitkeringen stijgen met hetzelfde percentage mee.

Stijging prijzen sociale huurwoningen

Voor wie?
Huurders

Wat verandert?
Het is vanaf 1 juli voor verhuurders toegestaan een huurverhoging door te voeren op sociale huurwoningen. Voor woningen met een boven € 300 euro is de verhoging maximaal 3,1%. Onder de € 300 huur mag er tot € 25 meer huur gevraagd worden. Ben je huurder en wil je weten wat de (nieuwe) maximale huurprijs voor jouw woning mag bedragen? Je kunt een online huurprijscheck doen op de website van de huurcommissie.

Belastingrente stijgt

Voor wie?
Particulieren en ondernemers

Wat verandert?
De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als een aanslag niet op tijd kon worden vastgestelt, bijvoorbeeld omdat je te laat aangifte hebt gedaan. Het percentage van deze rente stijgt per 1 juli. Zo was deze voor de inkomstenbelasting eerder 4%, en is deze nu 6%. Hoewel de regeling nadelig is voor mensen die een betaling (hadden) moeten doen, is de stijging juist voordelig als je een betaling van de Belastingdienst later ontvangt: dan krijg je meer rente over het openstaande bedrag.

Daling kinderbijslag en accijnskorting

Dalingen 1 juli 2023

Kinderbijslag daalt

Voor wie?
Ouders/verzorgers minderjarigen

Wat verandert?
Omdat het inflatiepercentage is gedaald, is er besloten dat de kinderbijslag omlaaggaat. De kinderbijslag stijgt of daalt met de kosten die ouders hebben aan de hand van de consumentenprijsindex. Na een verhoging in de afgelopen twee indexaties, wordt nu (met name energie-) prijzen dalen, ook de kinderbijslag verlaagd. Per kwartaal krijgen ouders/verzorgers -afhankelijk van de leeftijd van hun kinderen- 8 tot 12 euro minder per kind per kwartaal aan kinderbijslag.

Accijnskorting daalt

Voor wie?
Particulieren

Wat verandert?
Ruim een jaar geleden werd vanwege de hoge stijging van energiekosten, een accijnskorting ingevoerd op benzine, diesel en lpg. Deze korting wordt nu voor 50% afgebouwd, wat betekent dat je meer betaalt bij de pomp. Zo stijgt de accijns op benzine van 65 cent, naar 79 cent. Later dit jaar wordt de accijnskorting verder afgebouwd, waardoor je wederom meer gaat betalen voor brandstof.

Nieuwe wetten en regels

Nieuwe wetten 1 juli 2023

Nieuw pensioenstelsel

Voor wie?
Werkgevers, werknemers en gepensioneerden

Wat verandert?
Met ingang van 1 juli 2023 treedt de wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking. Er gaat dan een overgangsperiode in die loopt tot 2028: dan moet iedereen overgestapt zijn op een nieuw pensioenstelsel. Tot die tijd kan je (als) werkgever de nieuwe werkwijze implementeren. Hoewel dit nog ruim 4 jaar duurt, heb je al eerder met de veranderingen te maken. Als werkgever en ondernemer moet je je waarschijnlijk voorbereiden. En als werknemer of gepensioneerde wil je weten waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten. Lupacompany legt het in dit artikel uit.

Grensarbeiders meer thuiswerkmogelijkheden

Voor wie?
Werkgevers (van), grensarbeiders

Wat verandert?
Wanneer mensen vanuit Nederland thuiswerken voor een werkgever in een aangrenzende EU-lidstaat, kon dit leiden tot problemen met betrekking tot sociale zekerheid of belastingwetgeving. Deze belemmering voor de arbeidsmarkt in de grensregio’s is per 1 juli opgeheven: Grensarbeiders mogen maximaal de helft van de tijd vanuit huis werken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de geldende socialezekerheidswetgeving. De overige werktijd moet dan wel fysiek worden doorgebracht in het land waar de werkgever gevestigd is.

Nieuwe wet verhuurders

Voor wie?
Verhuurders, huurders, woningzoekenden

Wat verandert?
Vanaf 1 juli 2023 treedt de wet goed verhuurderschap in werking. Hierin zijn regels opgenomen waaraan verhuurders zich moeten houden ten opzichte van woningzoekenden en huurders. De wet stelt gemeenten tot handhaving in staat bij wantoestanden met betrekking tot bijvoorbeeld onderhoud van verhuurde woningen of te hoge kosten voor huur, service en borg. Huurders kunnen bij een gemeentelijk punt terecht om het te melden als verhuurders zich niet aan deze regels houden.

Nieuwe wet gegevensuitwisseling

Voor wie?
Particulieren en zorgverleners

Wat verandert?
De nieuwe wet gegevensuitwisseling (Wegiz) stelt dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in sommige gevallen elektronisch moet verlopen. Door informatie op deze manier uit te wisselen (in plaats van deze bijvoorbeeld over te typen of fysiek te versturen) moet deze sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgverlener naar de andere overgebracht worden. Daarnaast heeft de Wegiz als doel de administratieve lasten van zorgverleners te verminderen zodat zij meer tijd aan hun patiënten kunnen besteden.

Afschaffing corona-QR

Voor wie?
Particulieren

Wat verandert?
Op 1 juli 2023 loopt de Europese Verordening af die de uitgifte van het Europese Digitale Coronacertificaat (DCC) mogelijk maakt. Het ministerie van VWS stopt daarom met de uitgifte van internationale digitale bewijzen in de CoronaCheck-app. “De inzet van het Digitale Coronacertificaat (DCC) draagt” -zo stelt de overheid- “in deze fase nauwelijks meer bij aan de bescherming van de volksgezondheid.” Coronabewijzen zijn vooralsnog wel in de app terug te vinden.

Versoepeling kwaliteitseisen kinderopvang

Voor wie?
Ouders/verzorgers, medewerkers kinderopvang

Wat verandert?
Omdat er personeelstekorten zijn in de kinderopvang, zijn de kwaliteitseisen voor medewerkers afgezwakt. Op 1 juli 2023 veranderen de drie-uursregeling en het vaste-gezichtencriterium. Hiermee ontstaat meer flexibiliteit in de sector en zouden tekorten makkelijker opgevangen kunnen. Met ingang van 1 juli moet het pedagogisch beleidsplan zijn aangepast als de versoepeling tot er wijzigingen leidt voor de locaties.NP

Verbod op wegwerp-plastic

Voor wie?
Gebruikers en verstrekkers van consumpties voor onderweg

Wat verandert?
Milieuvervuilend verpakkingsmateriaal voor producten 'to go', mogen niet meer gratis meegegeven worden aan consumenten. Het is vanaf 1 juli verplicht hier een meerprijs voor in rekening te brengen. Tankstation houders, afhaalrestaurants, kioskeigenaren en andere verstrekkers van wegwerpplastic voor onderweg mogen zelf betalen welk bedrag voor het gebruik van het materiaal ze in rekening brengen.

Nieuwe wet inzamelen kleding

Voor wie?
Producenten en importeurs textiel

Wat verandert?
De Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor textiel is ingegaan: hiermee worden producenten en importeurs van kleding en andere textielproducten verplicht gesteld om textiel in te zamelen, te sorteren, her te gebruiken en/of te recyclen. Zo worden zij verantwoordelijk voor het reduceren van textiel afval en vernietiging. Ook is de sector sinds 1 juli verplicht om gegevens over verkoop en recycling te melden bij de overheid. Brancheorganisaties hebben samen de Stichting UPV Textiel opgericht om ondernemers te ondersteunen bij de nieuwe UPV-verplichtingen.

Beperking op gokreclames

Voor wie?
Ondernemers gokindustrie

Wat verandert?
Vanaf 1 juli geldt een verbod op een groot deel van reclames voor online gokken. Twee jaar na de legalisering hiervan, is besloten om de mogelijkheden tot adverteren te beperken. Zo worden kwetsbare groepen beter beschermd tegen de risico’s en moet verslaving, fraude en witwassen zoveel mogelijk worden voorkomen. Alleen onder strenge voorwaarden mogen gerichte online reclames worden uitgezonden. Partijen die lopende contracten hebben, mogen gebruik maken van een overgangsperiode van 1 tot 2 jaar.

Vastleggen re-integratietrajecten

Voor wie?
Werkgevers en werknemers

Wat verandert?
Om de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen, moeten werkgever en werknemer per 1 juli 2023 in gesprek over hun visie op het re-integratietraject. De werkgever is vervolgens verplicht een re-integratietraject op te stellen waarin beschreven wordt hoe de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. De visie hierop moet voortkomen uit dialoog tussen werkgever en werknemer en moet gericht zijn op zowel de kortere als de langere termijn. Beide partijen mogen het bijstellen als dat nodig is. Het bespreken van re-integratie is niet nieuw. De verplichting om het traject vast te leggen is dit per 1 juli wel.

Meer weten?

De NOS publiceerde hier een overzicht van wijzigingen per 1 juli. De Kamer van Koophandel somt in dit artikel op wat er verandert voor het MKB. Op Lupacompany.com kun je teruglezen welke wijzigingen er per 1 januari 2023 ingingen. Heb je vragen over de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving op jouw situatie? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.